BLOG

To co se nám zřetelně ukazuje, je horní a dolní zákon. Už se o něm hovořilo, i o tom, že horní a dolní je jen pojmenování, které nevystihuje podstatu. Stejně tak by bylo možné říkat přední a zadní, levý a pravý atp. Horní a dolní tj. vnější a vnitřní. I tady by šlo dlouze spekulovat, co je vnější a co...

Současný svět je lapen v podivné iluzi, ze které, jak to vypadá, nevede žádná cesta ven. Mnoho lidí přemýšlí o způsobech, jak dosáhnout co nejmenší závislosti na systému, ale ten má všechny východy dokonale zabezpečené, aby 100%-ní nezávislost nemohla v žádném případě nastat. Je jasné, že to vše se děje v zájmu "nejvyššího dobra", které říká, že...

Je tu rozdíl mezi tvořením a uctíváním. Ze svého nitra tvoříme a ve vnějším světě uctíváme. Slovo ctít je odvozeno od slova ctnost. Slabika "st" na konci představuje stav a ten zase vše, co je v tento okamžik. Pokud bychom chtěli najít původ slova vlastnost, tak jej rozdělíme ve znění "v la ctnost. Vlastnost a ctnost označují jedno a...

Hledání odpovědí nás dovádí k celkem zásadnímu tématu, kterým je otázka, Co představuje víra? Záměrně se nesnažím tuto záležitost personifikovat, přestože se přímo dotýká všech velkých i malých náboženství a tudíž by bylo možné téma pojmout jako rozdíl mezi Bohem a Stvořitelem. Ačkoliv se na první pohled zdá, že píšeme o jednom a tom samém, není to...

Souvislosti. My stále mluvíme o souvislostech, ale tento princip má několik řádů. První řád chápeme jako účinek. Každé písmeno má určitý potenciál ovlivnění reality. Má svůj konkrétní význam. Například písmeno "E" představuje uvědomování a tak jej najdeme ve slovech, kdy k němu dochází. Nejen v nich, ale řekněme v těch, která spadají do slabikáře....

Vztah mezi vědomím a sebeuvědoměním. Právě ten se velmi dobře vysvětluje na egu, které je jak "všichni víme" špatné. V našem jazyce je termín pro ego slovo "já". Opět jsme u neurčitosti vůči jasně pochopitelnému výrazu. Slovo "já" definuje vše, čím jsem. Písmeno A představuje domov nebo též výchozí bod. Písmeno J zase bytí. Takže slůvko "já"...

Neurčitost, která je obsahem slova, je následně obsahem našeho života. Slovo nedefinuje co je čím, ale co čím chceme mít. Proto následně nemáme tušení, co slovo doopravdy znamená. V našem světě se velmi silně vžilo slovo intuice a mnoho lidí se ptá, jak ji získat a jak se jí řídit. Kdo ví, že? Je to tím, že v našich končinách...

Vzduch. Pokud chápeme princip, pak je jednoduché si spojit jednotlivá pole svastiky, stejně jako linie pentagramu. To důležité co se ukáže, je spojení Země a Vzduchu. Zde se odehrává úroveň naší seberealizace. Jistě, že každá část je důležitá, ale právě tady se uskutečňuje náš život, mezi projevením a sebe-uvědomováním. Jak bylo napsáno, vědomí je...

Jedno prastaré rčení praví, že v jednoduchosti je síla. Dá se říci, že ano, jen s tím, že i to co je zdánlivě jednoduché, může mít velmi složitou strukturu. Tak je tomu například u vlastností a schopností. Přestože máme určitou schopnost, kterou snadno využíváme, je ona sama výsledkem vývoje a připomíná jakýsi provaz, spletený z množství vláken....

Popis jakési technické části je vlastně popis slabikáře, protože ten z ní přímo vychází. Není to tedy jen dokonalá rezonance schopná ovlivnit realitu, ale současně plné porozumění skutečnosti. Když se perspektivou Stvořitele díváme na současné duchovní pravdy, nutně si uvědomíme, že jich je mnoho výsledkem nepochopení. Už například tvrzení že je...